Jalostus­ohje

Shiban jalostusohje

Rodun jalostusohjetta ylläpitää jalostustoimikunta. Yhdistyksen kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan PEVISA:n lisäksi jalostusohjetta. Myös Kennelliiton pentuvälitykseen ilmoitetulle pentueelle rotuyhdistyksen puollon saa vain sellainen pentue, joka täyttää nämä vaatimukset. Jalostusohje sisältää vaatimuksia jalostukseen käytettävän yhdistelmän ulkomuotoon, ikään ja terveyteen liittyen. Lisäksi ohje rajoittaa uusintayhdistelmiä ja jälkeläismäärää.

Jalostustoimikunnan päätöksen mukaisesti jalostusohje on voimassa 1.6.2020 alkaen. Ohjeeseen lisätty jalostustarkastuksen tulosta koskeva tarkennus on voimassa 1.2.2022 alkaen.

Yleistä

Kasvattajan on oltava Suomen Shiba ry:n jäsen ja allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. Kasvattajalla tulee olla kennelnimi. Yhdistyksen kasvattajalistalla oleva kasvattaja on sitoutunut noudattamaan sekä PEVISA:a että jalostusohjetta.

Kennelliiton pentuvälitykseen puollon voi saada vain noudattamalla PEVISA:a ja jalostusohjetta.

Kasvattaja voi anoa Suomen Shiba ry:n jalostustoimikunnalta poikkeuslupaa etukäteen, jos hän suunnittelee pentuetta, joka ei täytä jalostusohjesäännön ehtoja kaikilta osin. Poikkeuslupa-anomus anotaan vain Suomen Shiba ry:n jalostustoimikunnalta silloin, kun kasvattaja ei poikkea PEVISA-säännöistä vaan ainoastaan jalostusohjeesta. 

Jos kasvattajan pentue ei ole jalostusohjesäännön mukainen eikä kasvattaja ole hyväksytysti anonut Suomen Shiba ry:lta poikkeuslupaa, hänet poistetaan väliaikaisesti kasvattajalistalta ja hän menettää oikeutensa ilmoittaa pentueita välitettäväksi. Kielto kumoutuu joko kahden seuraavan jalostusohjesääntöä noudattavan pentueen jälkeen tai kahden vuoden kuluttua, jos pentueita syntyy harvoin. Kasvattajan tulee itse anoa pääsyä takaisin kasvattajalistalle em. ehtojen täytyttyä.

Sallitut värit

Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla väriltään FCI:n rotumääritelmän mukaisia (punainen, black & tan ja seesami)

Näyttelytulos

Vähimmäisvaatimuksena on, että jalostukseen käytettävistä koirista ainakin toisella osapuolella on näyttelystä vähintään arvosana ERI (erinomainen) tai vaihtoehtoisesti yhdistyksen virallinen jalostustarkastus suoritettuna.

Tarkennus, voimassa 1.2.2022 lähtien: Jalostustarkastuksessa ulkomuodon kokonaiskuva tulee olla ERI (erinomainen) tai EH (erittäin hyvä).  

Jalostuskoirien ikä

Nartun tulee olla täyttänyt astutushetkellä 24 kk ja uroksen 18 kk.

Uusintayhdistelmät

Uusintayhdistelmiä ei jalostusohjeen puitteissa saa toteuttaa ilman JTK:lta anottua poikkeuslupaa.

Terveystutkimukset

Pentueen molemmat vanhemmat tulee olla terveystutkittu polvien, lonkkien, kyynärnivelten ja silmien osalta. Tutkimustulosten on oltava tehtynä ja röntgentulosten lausuttuna Kennelliitosta astutushetkellä. Polvituloksen kohdalla on syytä kiinnittää huomiota siihen, että alle 3-vuotiaana tutkitun koiran polvilausunto on voimassa kaksi (2) vuotta. Jos tutkimus on vanhentunut, se täytyy uusia ennen astutusta.

Silmät

Tutkittava PEVISA-ohjelman mukaisesti. Molempien jalostusyksilöiden silmät ovat tutkittu ja terveet PRA:n, HC:n ja RD:n osalta. Mikäli toisella jalostusyksilöllä on todettu esim ylimääräisiä ripsiä tai PPM, on jalostuskumppanin oltava silmistään täysin terveeksi tutkittu. Silmätutkimuksen uusimista suositellaan, jos tulos on vanhempi kuin 36kk.

Polvet

Tutkittava PEVISA-ohjelman mukaisesti. Tuloksen 1 tai 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Lonkat

Tutkittava PEVISA-ohjelman mukaisesti. Lonkkatutkimustuloksen tulee olla C tai parempi. C-lonkkainen yhdistetään vain tervelonkkaiseen koiraan (A tai B). Jos koiralla on esim B/C lonkat, tulos tulkitaan huonomman mukaan.

Kyynärät

Tutkittava PEVISA-ohjelman mukaisesti, raja-arvo 1. Jalostukseen käytettävän yhdistelmän yhteenlaskettu kyynärnivelten tutkimustulos ei saa ylittää yhtä (1). Jos esimerkiksi toisella jalostukseen käytettävistä koirista on tutkimustulos 1/1, tulee yhdistelmän toisen osapuolen tutkimustuloksen olla 0/0.

Ulkomaisen uroksen käyttö

PEVISA-ohjelman mukaan ulkomaisilla uroksilla on toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa. Ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa.

Käytettäessä ulkomaista urosta, jolla ei ole tutkimustuloksia, on nartun oltava terveystutkimuksiltaan kaikilta osin terve (silmät, polvet, lonkat, kyynärät).

Jälkeläismäärän rajoitus

PEVISA-ohjelman mukainen raja-arvo on 25 pentua. Jalostukseen käytettävälle urokselle asetetaan rajoitus siten, että 20 pennun jälkeen tarkastellaan uroksen jälkeläisten tutukimustuloksia. Jälkeläisten tutkimustulosten perusteella urokselle voidaan myöntää jatkolupa edellyttäen, että jälkeläisistä vähintään 65 % on tutkittu terveiksi.

Lausutuissa jälkeläisten tutkimustuloksissa terveiksi lasketaan seuraavat tulokset:

  • silmien tutkimustulokset terveet PRA:n, HC:n ja RD:n osalta
  • polvitutkimustulos 0
  • lonkkatutkimustulos A-B
  • kyynärtutkimustulos 0

Toisin sanoen urosta, jolla on jo 20 pentua, ei voida käyttää jalostukseen, ellei jo syntyneistä pennuista 65% ole terveeksi tutkittu. Poikkeuslupaa voi perustellusti anoa yhdistyksen jalostustoimikunnalta ennen astutusta.