Jalostusohje­säännön päivitys

Suomen Kennelliitto on päivittänyt yleisen jalostusstrategiansa. Uusi yleinen jalostusstrategia on voimassa 1.1.2018–31.12.2022.

Jalostusstrategian kohdassa 3.2.2. Perusvaatimukset ja suositukset jalostukseen käytettäville koirille ja yhdistelmille suositellaan, että jalostukseen käytettävän koira olisi iältään vähintään 2-vuotias, mielellään tätä vanhempi, jotta sen ja lähisukulaisten ominaisuuksista saadaan mahdollisimman varmaa tietoa jalostusta varten. Suositus koskee sekä urosta että narttua.

Suomen shiba ry:n jalostustoimikunta on 11.3.2018 kokouksessaan päättänyt nostaa rodun jalostusohjesäännössä jalostuskoirien alaikärajan 24 kuukauteen. Toimikunta katsoo, että rodun jalostusohjesäännön tulee olla linjassa Kennelliiton suositusten kanssa. Uusi jalostusohjesääntö astuu voimaan 1.8.2018 ja koskee vain voimaantulon jälkeen rekisteröityjä pentueita. Yhdistyksen kasvattajalistalle haluavat kasvattajat sitoutuvat rodun jalostusohjesääntöön.

HUOM! Jos olet kasvattajalistalla oleva kasvattaja ja suunnittelet pentuetta, joka ei joiltain osin täytä jalostusohjesääntöä, ole yhteydessä jalostustoimikuntaan. Voit hakea pentueelle poikkeuslupaa. Tällaisten poikkeuslupien määrää ei ole rajattu, toisin kuin SKL:n virallisten poikkeuslupien. Jos et hae poikkeuslupaa ja rekisteröit pentueen, joka ei täytä jalostusohjesääntöä, sinut poistetaan listalta määräajaksi.

Jalostusuroslista

Lisäksi toimikunta on päättänyt, että jalostusuroslistan alaikärajaksi asetetaan 18 kk. Uroksen voi ilmoittaa listalle, kun sille on tehty kaikki PEVISA-ohjelman vaatimat terveystutkimukset ja se on täyttänyt 18 kk.

Jalostusuroslistalle toivottaisiin uusia uroksia. Erityisesti kotikoiria kaivataan, jotta rodun geenipooli ei liiaksi kapene. Kasvattajien toivotaan kannustavan kasvattien omistajia ilmoittamaan koira listalle. Koiralla ei tarvitse olla näyttelytulosta. Koiran voi ilmoittaa listalle yhdistyksen sivujen kautta: Jalostusuroslista.

Jos sinulla on kysyttävää jalostusohjesäännöstä tai uroslistasta, ole yhteydessä!

Terveisin,

Suomen shiba ry:n jalostustoimikunta
shibajtk@gmail.com

SKL:n jalostusstrategia on luettavissa täällä.

Shiban jalostusohjesääntö

Rodun jalostustoimikunta hyväksynyt kokouksessaan 11.3.2018. Voimassa 1.8.2018 alkaen.

Yleistä

Kasvattajan on oltava Suomen Shiba ry:n jäsen ja allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. Päästäkseen yhdistyksen kasvattajalistalle, kasvattajan tulee olla sitoutunut noudattamaan rodun jalostusohjesääntöä.

Yhdistys välittää vain Suomessa syntyneitä ja Suomen Kennelliiton rekisteriin tulevia pentuja.

Kasvattaja voi anoa Suomen Shiba ry:n jalostustoimikunnalta poikkeuslupaa etukäteen, jos hän suunnittelee pentuetta, joka ei täytä jalostusohjesäännön ehtoja kaikilta osin. Poikkeuslupa voidaan myöntää vain hyvin perustellusta syystä.

Jos kasvattajan pentue ei ole jalostusohjesäännön mukainen, hänet poistetaan väliaikaisesti kasvattajalistalta ja menettää oikeutensa ilmoittaa pentueita välitettäväksi. Kielto kumoutuu joko kahden seuraavan pentueen jälkeen tai kahden vuoden kuluttua, jos pentueita syntyy harvoin.

Sallitut värit

Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla väriltään FCI:n rotumääritelmän mukaisia (punainen, seesami ja black & tan).

Jalostuskoirien ikä

Sekä uroksen että nartun tulee olla täyttänyt 24 kk astutushetkellä.

Terveystutkimukset

Pentueen molemmat vanhemmat tulee olla terveystutkittu polvien, lonkkien, kyynärnivelten ja silmien osalta. Tutkimustulosten on oltava tehtynä ja röntgentulosten lausuttuna Kennelliitosta astutushetkellä. Polvituloksen kohdalla on syytä kiinnittää huomiota siihen, että alle 3-vuotiaana tutkitun koiran polvilausunto on voimassa kaksi (2) vuotta. Jos tutkimus on vanhentunut, se täytyy uusia ennen astutusta.

Silmät

Molempien jalostusyksilöiden silmät ovat tutkittu ja terveet PRA:n, HC:n ja RD:n osalta. Mikäli toisella jalostusyksilöllä on todettu esim. ylimääräisiä silmäripsiä tai PPM, jalostuskumppanin on oltava silmistään täysin terveeksi tutkittu. Silmätutkimuksen uusimista suositellaan, jos tulos on vanhempi kuin 36 kk.

Polvet

Jalostukseen käytettävän yhdistelmän yhteenlaskettu polvien tutkimustulos ei saa ylittää yhtä (1). Jos esimerkiksi nartulla on tutkimustulos 1/1, tulee uroksella tutkimustuloksen olla 0/0.

Lonkat

Lonkkatutkimustulosten tulee olla C tai parempi. C-lonkkainen yhdistetään vain tervelonkkaiseen (A tai B). Jos koiralla on esimerkiksi B/C lonkat, tulos tulkitaan huonomman tuloksen mukaan.

Kyynärät

Jalostukseen käytettävän yhdistelmän yhteenlaskettu kyynärnivelten tutkimustulos ei saa ylittää yhtä (1). Jos esimerkiksi nartulla on tutkimustulos 1/1, tulee uroksella tutkimustuloksen olla 0/0.

Ulkomaisen uroksen käyttö

PEVISA-ohjelman mukaan ulkomaisilla uroksilla on toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa. Ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa.

Käytettäessä ulkomaista urosta, jolla ei ole tutkimustuloksia, on nartun oltava terveystutkimuksiltaan kaikilta osin terve (silmät, polvet, lonkat, kyynärät).

Jälkeläismäärän rajoitus

Rodun PEVISA-ohjelman mukainen jälkeläismäärärajoitus on 30 pentua. Jalostukseen käytettävälle urokselle asetetaan rajoitus siten, että 20 pennun jälkeen tarkastellaan uroksen jälkeläisten tutkimustuloksia. Jälkeläisten tutkimustulosten perusteella urokselle voidaan myöntää jatkolupa edellyttäen, että jälkeläisistä vähintään 65% on tutkittu terveiksi.

Lausutuissa jälkeläisten tutkimustuloksissa terveiksi lasketaan seuraavat tulokset:

  • silmien tutkimustulokset terveet PRA:n, HC:n ja RD:n osalta
  • polvitutkimustulos: 0
  • lonkkatutkimustulos: A–B
  • kyynärtutkimustulos: 0

Toisin sanoen urosta, jolla on jo 20 pentua, ei voida käyttää, ellei jo syntyneistä pennuista 65% ole terveeksi tutkittu (poikkeuslupaa voi perustellusti anoa yhdistyksen jalostustoimikunnalta ennen astutusta).