Jalostus

Yhdistyksen tavoitteena on tukea ja edistää suomalaista shiban jalostusta. Rodunjalostuksen tavoitteena on rodunomainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve koira. Suomen Shiba ry:n jalostustoimikunta antaa jalostusneuvontaa pentuetta suunnitteleville koiranomistajille. Jalostusneuvonta on puolueetonta ja ainoastaan rodun parasta tarkoittavaa. Jalostuskyselyt käsitellään luottamuksellisesti. Lisää tietoa jalostuskyselyistä, kennelnimianomuksista ym. löydät Tietoa kasvattajille -kohdasta.

Suosittelemme kaikkia kasvattajia tutustumaan huolellisesti shiban jalostuksen tavoiteohjelmaan, joka antaa kehykset sille, mihin kasvatus- ja jalostustyössä pitäisi pyrkiä. Jalostuksessa täytyy ottaa huomioon myös shiban PEVISA-ohjelma, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen.

Jalostustoimikunta

Suomen Shiba ry:n jalostusasioita hoitaa hallituksen alainen jalostustoimikunta. Jalostustoimikuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4–6 jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja jäsenet kolmeksi vuodeksi. Jalostustoimikunnan sähköposti on shibajtk(at)gmail.com, muut yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta. Jalostustoimikunnan säännöt löydät täältä.

PEVISA-ohjelma

PEVISA tarkoittaa Suomen Kennelliiton ylläpitämää perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. PEVISA on aina rotukohtainen ja se sisältää pentujen rekisteröintiin liittyviä ehtoja koskien mm. terveystutkimuksia. Perinnölliset viat ja sairaudet ovat osittain tai kokonaan koiran perimän säätelemiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat heikentävästi koiran hyvinvointiin, suorituskykyyn tai jalostuskelpoisuuteen. PEVISA-ohjelman tavoitteena on:

1. Ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka

  • alentavat koiran elinkykyä tai toimintoja
  • aiheuttavat koiran elämän laadun huonontumisen
  • vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta

2. Turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

Ohjelman mukaiset tutkimustulokset ovat julkisia, jolloin ne ovat Kennelliiton, rotujärjestöjen, yksittäisten kasvattajien ja koiranomistajien käytössä. Tutkimustuloksia pääset katsomaan mm. Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. PEVISA-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen, ja rotu voidaan liittää ohjelmaan vain rotujärjestön aloitteesta. Rodulla, joka anoo ohjelmaan, täytyy olla voimassa oleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), jossa perustellaan PEVISA-ohjelman vahvistaminen.

Jos PEVISA-ehdot eivät täyty

Jos yhdistelmä tai jompikumpi pentueen vanhemmista ei täytä jalostukseen käytön ehtoja, voi kasvattaja perustellusta syystä anoa etukäteen poikkeuslupaa koiran jalostuskäytölle. Lisätietoa poikkeusluvan anomisesta löydät täältä.

Mikäli Kennelliitto ei ennen astutusta ole myöntänyt poikkeuslupaa rotukohtaisista erityisehdoista poikkeamiseen (ks. rotukohtaiset erityisehdot), voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin. Kuitenkin, jos pentueen vanhemmilla ei astutushetkellä ole rotukohtaisen PEVISA-ohjelman edellyttämiä voimassa olevia terveystutkimustuloksia tai lausuntoja, vaan vanhemmat on tutkittu/lausuttu vasta astutuksen jälkeen ja todettu niiden täyttävän rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettamat raja-arvot, kasvattaja voi yhden kerran rekisteröidä tällaisen pentueensa FI-/ER-rekisteriin niin, että rekisteröintimaksu on korotettu.

Ulkomaisen uroksen käyttö jalostukseen

PEVISA-ehdot koskevat myös ulkomaisten urosten jalostuskäyttöä. Tietyt ulkomaiset terveystulokset hyväksytään suomalaisten tulosten sijasta. Nämä voi tarkistaa etukäteen Kennelliitosta. Shibojen tapauksessa ulkomaisille uroksille on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa. Se antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista urosta, vaikka se ei täyttäisi rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja. Uuden koirarekisteriohjeen mukaan tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai koirarekisteriohjeen kohdan 7.5 vastainen. Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa.

Shiban PEVISA-ohjelma

Suomen Shiba ry päätti yleiskokouksessa 22.2.2014 hakea mukaan PEVISA-ohjelmaan. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi 19.8.2014 pidetyssä kokouksessa rodun liittämisen mukaan ohjelmaan seuraavin ehdoin: ”Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva polvitarkastuslausunto sekä silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuksen alaikäraja on 12 kuukautta. Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 30 rekisteröityä pentua Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. Ohjelma oli voimassa 1.1.2015−31.12.2019.”

Yleiskokouksessa 24.3.2019 päätettiin jatkaa PEVISA-ohjelmaa. Uusi PEVISA on sisällöltään seuraava:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto sekä voimassa oleva polvitarkastuslausunto. Tarkastushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1. Patellaluksaation raja-arvo on aste 2 ja tuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Nartun tulee astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen ja uroksen vähintään 18 kk ikäinen. Koiralla ei saa rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä pentua Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024.

Shiboille on siis tutkimuspakko, eli koiralta vaaditaan Kennelliiton hyväksymä tutkimustulos, jotta sen jälkeläiset rekisteröidään FI/ER-rekisteriin. Tutkimusten lisäksi osasta tutkimuksista vaaditaan raja-arvon täyttyminen. Lisäksi voimassa on siitoskielto populaatiogeneettisin perustein, eli pentuetta, jonka vanhemmista jompikumpi tai molemmat ovat tuottaneet enemmän jälkeläisiä kuin rotukohtainen PEVISA-ohjelma hyväksyy, ei rekisteröidä. Voimassa on myös astutuksen ikäraja, eli nartun on oltava 24kk ja uroksen 18kk astutushetkellä. 

Terveystutkimusten ajankohta ja voimassaolo:

  • Lonkkanivelten röntgenkuvaus: Koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Ei voimassaoloaikaa.
  • Kyynärnivelten röntgenkuvaus: Koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Raja-arvo on 1. Ei voimassaoloaikaa.
  • Polvilumpioluksaation tutkiminen: Koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Raja-arvo 2 ja tuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia.
  • Perinnöllisten silmäsairauksien tutkiminen: Koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Shiban PEVISA-­‐ohjelmassa silmätutkimukselle ei ole voimassaoloaikaa.

Jos pentueen vanhemmilla ei astutushetkellä ole rotukohtaisen PEVISA-ohjelman edellyttämiä voimassa olevia terveystutkimustuloksia tai lausuntoja, vaan vanhemmat on tutkittu/lausuttu vasta astutuksen jälkeen ja todettu niiden täyttävän rotukohtaisen PEVISA-ohjelman asettamat raja-arvot, voi kasvattaja yhden kerran rekisteröidä tällaisen pentueensa FI-/ER-rekisteriin niin, että rekisteröintimaksu on korotettu. Koiralle voidaan rekisteröidä yksi tällainen pentue jalostusoikeuden hallinnasta riippumatta. Rajoitus koskee sitä vanhempaa, joka ei astutushetkellä täytä rotukohtaisia PEVISA-ehtoja.

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä (tai sen alaisessa rotua harrastavassa yhdistyksessä) yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen. Yhtenä JTO:n toteutumisen apuna voidaan käyttää Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA). Shibojen PEVISA-ohjelmasta löydät tietoa sen omalta sivulta.

Vaikka JTO on erityisen tärkeä kasvattajille, myös harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa, ja voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, onko pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta. JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja -asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta em. määräysten mukaiseen suuntaan.

Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Yksi tärkeimmistä terveyttä edistävistä jalostustavoitteista on huolehtia rotujen geneettisen vaihtelun säilymisestä. Tähän päästään pitämällä yksittäisten yksilöiden ja sukulinjojen jälkeläismäärät kurissa: koiran elinikäinen jälkeläismäärä ei saisi ylittää viittä prosenttia siitä yksilömäärästä, joka rotuun keskimäärin rekisteröidään 4–5 vuodessa.

JTO on pakollinen kaikille roduille, joissa viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on yli 50. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on laatinut ohjelmille mallirungot. JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain, jos sillä on Kennelliiton hyväksymä JTO. PEVISAn tulee perustua JTO:ssa esitettyihin seikkoihin rodun tilanteesta. PEVISA-ohjelmaan liittymisestä sekä ohjelman sisällöstä päättää rotuyhdistyksen yleiskokous.