Säännöt

Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Shiba ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Suomen Seurakoirayhdistys – Finlands Sällskapshundförening ry:n, jota näissä säännöissä nimitetään rotujärjestöksi, ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten shiba-koirien kasvatusta ja jalostusta Suomessa.

Päämääriään yhdistys toteuttaa:

 • harjoittamalla valistus- ja tiedotustoimintaa shiba-rodun tunnetuksitekemiseksi
 • pitämällä kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä oman julkaisun ja yhteisten esitelmä-, keskustelu-, koulutus- ja muiden samantapaisten tilaisuuksien avulla
 • antamalla opastusta jalostustoiminnassa ja neuvoja kaikissa shiba-rotuun liittyvissä kysymyksissä
 • pitämällä yhteyttä rotujärjestöön, Suomen Kennelliittoon sekä shiba-rotua harrastaviin yhdistyksiin ulkomailla
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, muodostaa rahaston sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat joko vuosi-, nuoriso- tai perhejäseniä. Nuorisojäsen on alle 18-vuotias henkilö. Perhejäseneksi hyväksytään vuosijäsenen kanssa samassa taloudessa asuva avio-/avopuoliso ja lapsi.

Vuosikokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseniksi yhdistyksen toiminta-alalla erikoisesti ansioituneita henkilöitä.

Vuosi-, nuoriso- sekä perhejäsen suorittaa vuosittaisena jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous on kulloinkin seuraavalle vuodelle määrännyt. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

4§ Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Jos jäsen on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti tai erotettu Kennelliitosta on hallituksella oikeus erottaa jäsen.

Erotettu voi vedota yhdistyskokoukseen 30:n päivän aikana siitä päivästä, jolloin hän on saanut tiedon päätöksestä. Valituskirjelmä toimitetaan hallitukselle. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyskokouksessa. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen puolesta on saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä kirjallisesti ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jäsenen, joka ei 30.3. mennessä ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, hallitus katsoo eronneeksi yhdistyksestä ja poistaa jäsenluettelosta.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole minkäänlaista oikeutta sen omaisuuteen. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Vuosittain on erovuorossa kaksi (2) jäsentä. Ensimmäisenä ja toisena vuotena ratkaisee erovuoron arpa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, joista kaksi jälkimmäistä voidaan myös valita hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kaikkien hallituksen jäsenten ja sihteerin on oltava Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n jäseniä ja Suomen Seurakoirayhdistys – Finlands Sällskapshundsförening ry:n jäseniä.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai tiedottamalla kokouksesta yhdistyksen omassa julkaisussa.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämällä paikkakunnalla ja määrämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella vuosi- ja perhejäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus;
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle;
 • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja kalenterivuodeksi kerrallaan;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys puretaan tulevat sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa ajavalle yleishyödylliselle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle.

12§ Yhdistyslaki

Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Jalostustoimikunnan säännöt

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.3.2015. Voimassa 21.3.2015 alkaen.

Jalostustoimikunta toimii rodun puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä. Jalostustoimikunnan jäsenten tietojen täytyy olla riittävän laajat, jotta toimikunta pystyy neuvomaan ja ottamaan kantaa koirissa ja rodussa esiintyviin perinnöllisiin vikoihin ja sairauksiin, sekä tunnettuihin jalostuksessa huomioitaviin ominaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin. On suositeltavaa, että ainakin yksi toimikunnan jäsen on käynyt Suomen Kennelliiton jalostusneuvojakurssin. Toimikunnan jäsenillä tulee olla riittävät tiedot rodusta ja jalostuksen pääperiaatteista, sekä kokemusta kasvattamisesta. Toimikunnan tulee tuntea rodun historia ja käyttötarkoitus.

Suomen Shiba ry:n jalostusasioita hoitaa hallituksen alainen jalostustoimikunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4­–6) jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Puheenjohtaja valitaan vuosittain, ja jäsenet kolmeksi (3) vuodeksi. Vuosittain on erovuorossa kaksi (2) jäsentä. Ensimmäisenä ja toisena vuotena erovuoron ratkaisee arpa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Kaikkien toimikunnan jäsenten on oltava Suomen Shiba ry:n jäseniä.

Toimikunta valitsee keskuudestaan sihteerin, jonka tehtäviin kuuluu toimittaa toimikunnan pöytäkirjat yhdistyksen hallitukselle. Sihteeri ja puheenjohtaja pitävät yhteyttä hallitukseen. Jalostustoimikunta laatii toimintakertomuksen sekä toimintasuunnitelman seuraavalle kaudelle. Toimintakertomus ja –suunnitelma toimitetaan hallitukselle, ja ne esitetään hyväksyttäviksi yhdistyksen vuosikokouksessa.

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan sihteerin, kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet toimikunnan jäsenistä sitä vaatii. Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai sihteeri ja vähintään kaksi (2) sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Toimikunnan jäsenet ovat vaitiolovelvollisia.

Toimikunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu jalostusneuvonta, kasvattajien koulutus ja informointi sekä tarpeellisen aineiston keräys rodusta. Tarpeen mukaan toimikunta voi valmistella esimerkiksi koulutusmateriaalia ulkomuototuomareiden neuvottelutilaisuuksiin. Toimikunta myös seuraa voimassa olevan shiban jalostuksentavoiteohjelman ja PEVISA-ohjelman toteutumista ja vaikutuksia. Jalostustoimikunta seuraa rodun tilannetta sekä rodun kotimaassa Japanissa, että muissa Pohjoismaissa. Toimikunnan tulee noudattaa Suomen Kennelliiton ohjeita rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistysten ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille (hyv. 3.10.2013, voimassa 1.1.2014 alkaen).