Säännöt

Tällä sivulla:

 • Yhdistyksen säännöt
 • Jalostustoimikunnan säännöt

Suomen Shiba ry:n säännöt

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
Yhdistysrekisteri

SUOMEN SHIBA RY
Säännöt ovat voimassa 19.10.2021 alkaen.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Shiba ry. ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää koko Suomen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten shibojen tunnetuksi tekemistä sekä niiden kasvatusta ja jalostusta toimialueellaan. Yhdistys toimii Suomen Seurakoirayhdistys – Finlands Sällskaphundförening ry:n ja sitä kautta Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n alaisuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää jäsenilleen toimialaansa liittyviä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia 
 • järjestää koiranäyttelyitä, -kokeita ja kilpailuja
 • julkaisee omaa tiedotuslehteä
 • toimii yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:een sekä mahdollisiin muihin alan järjestöihin ja yhdistyksiin kotimaassa ja ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen puoliso ja/tai samassa taloudessa asuva henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Perhejäsenelle ei lähetetä erikseen yhdistyksen jäsenlehteä eikä tiedotteita.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ja perhejäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus on yhdistyslain 14§:ssä mainituin edellytyksin tai jos jäsen syyllistyy eläinsuojelurikkomukseen oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellään erottaa määräajaksi tai pysyvästi jäsenen, joka on joko määräajaksi tai pysyvästi erotettu Suomen Kennelliiton jäsenyydestä tai ei enää nauti Suomen Kennelliiton luottamusta siten, että hänen koiranpitoonsa tai kasvatustyöhönsä on Kennelliiton toimesta kohdistunut kurinpidollinen toimenpide.

Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle ja valitus on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksiantamisesta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Erottamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan viimeistään 30 vrk:n kuluessa eräpäivästä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Erovuorossa on kolme (3) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Puheenjohtajan ja sihteerin tulee olla Suomen Kennelliiton jäseniä.

Hallituksen vaihtuessa kokonaan tai lähes kokonaan valitaan vuosittain erovuorossa olevat hallituksen jäsenet arvan perusteella hallituksen kokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen.

Hallituksella on oikeus asettaa avukseen toimikuntia. Toimikuntien toimintakausi on kalenterivuosi tai muu hallituksen määräämä aika. Toimikuntaan voidaan valita jäseniä myös yhdistyksen ulkopuolelta.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten; kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetulla voi olla enintään yhden (1) jäsenen antama valtakirja. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kutsu kokoukseen on julkaistava yhdistyksen kotisivuilla sekä lähetettävä sähköpostina tai julkaistava yhdistyksen lehdessä tai jäsenkirjeenä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista kokousta.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 7. valitaan hallituksen uudet jäsenet ja/tai hallituksen erovuoroiset jäsenet
 8. valitaan hallituksen alainen jalostustoimikunta, johon kuuluu joka toinen vuosi valittava puheenjohtaja ja 3-6 muuta jäsentä, joiden toimintakausi on kaksi (2) vuotta
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) yhdistyksen toisiaan vähintään kahden (2) kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Jalostustoimikunnan säännöt

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 21.3.2015. Voimassa 21.3.2015 alkaen. Päivitetty vastaamaan yhdistyksen sääntöjä sääntömuutoksen jälkeen. Kohtaan 3 hyväksytty muutos yhdistyksen kevätkokouksessa 16.4.2023.

Jalostustoimikunta toimii rodun puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä. Jalostustoimikunnan jäsenten tietojen täytyy olla riittävän laajat, jotta toimikunta pystyy neuvomaan ja ottamaan kantaa koirissa ja rodussa esiintyviin perinnöllisiin vikoihin ja sairauksiin, sekä tunnettuihin jalostuksessa huomioitaviin ominaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin. On suositeltavaa, että ainakin yksi toimikunnan jäsen on käynyt Suomen Kennelliiton jalostusneuvojakurssin. Toimikunnan jäsenillä tulee olla riittävät tiedot rodusta ja jalostuksen pääperiaatteista, sekä kokemusta kasvattamisesta. Toimikunnan tulee tuntea rodun historia ja käyttötarkoitus.

Suomen Shiba ry:n jalostusasioita hoitaa hallituksen alainen jalostustoimikunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen (3­–6) jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi, ja jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi. Vuosittain on erovuorossa kaksi (2) jäsentä. Ensimmäisenä ja toisena vuotena erovuoron ratkaisee arpa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Kaikkien toimikunnan jäsenten on oltava Suomen Shiba ry:n jäseniä.

Toimikunta valitsee keskuudestaan tai toimikunnan ulkopuolelta sihteerin, jonka tehtäviin kuuluu toimittaa toimikunnan pöytäkirjat yhdistyksen hallitukselle. Sihteeri ja puheenjohtaja pitävät yhteyttä hallitukseen. Jalostustoimikunta laatii toimintakertomuksen sekä toimintasuunnitelman seuraavalle kaudelle. Toimintakertomus ja –suunnitelma toimitetaan hallitukselle, ja ne esitetään hyväksyttäviksi yhdistyksen yleiskokouksissa (kevät- ja syyskokoukset).

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan sihteerin, kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet toimikunnan jäsenistä sitä vaatii. Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai sihteeri ja vähintään kaksi (2) sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Toimikunnan jäsenet ovat vaitiolovelvollisia.

Toimikunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu jalostusneuvonta, kasvattajien koulutus ja informointi sekä tarpeellisen aineiston keräys rodusta. Tarpeen mukaan toimikunta voi valmistella esimerkiksi koulutusmateriaalia ulkomuototuomareiden neuvottelutilaisuuksiin. Toimikunta myös seuraa voimassa olevan shiban jalostuksentavoiteohjelman ja PEVISA-ohjelman toteutumista ja vaikutuksia. Jalostustoimikunta seuraa rodun tilannetta sekä rodun kotimaassa Japanissa, että muissa Pohjoismaissa. Toimikunnan tulee noudattaa Suomen Kennelliiton ohjeita rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistysten ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille (hyv. 3.10.2013, voimassa 1.1.2014 alkaen).