Jalostusohje päivitetty

Suomen Shiba ry:n kasvattajalistalla olevat kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan rodun jalostusohjetta. Jalostusohje pohjautuu PEVISA-ohjelmaan ja jalostuksen tavoiteohjelman suosituksiin. Koska molemmat ovat päivittyneet vuoden alussa, on myös jalostusohje nyt päivitetty.

Suomen kennelliiton pentulistalla olevat pentueet saavat rotuyhdistyksen puollon, jos yhdistelmä on jalostusohjeen mukainen.

Nämä säännöt ja ohjeet astuvat voimaan 1.6.2020 alkaen. Tätä ennen mahdollisesti tapahtuneissa astutuksissa noudatetaan aiempia ohjeita ja vuoden alusta voimaan tullutta uutta PEVISA-sääntöä. Jos sinulla on kysyttävää jalostusohjeesta, voit olla yhteydessä jalostustoimikuntaan (shibajtk (at) gmail.com).

Yleistä

Kasvattajan on oltava Suomen Shiba ry jäsen ja allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen. Kasvattajalla tulee olla kennelnimi. Yhdistyksen kasvattajalistalla oleva kasvattaja on sitoutunut noudattamaan sekä PEVISA:a että jalostusohjetta.

Kennelliiton pentuvälitykseen puollon voi saada vain noudattamalla PEVISA:a ja jalostusohjetta.

Kasvattaja voi anoa Suomen Shiba ry:n jalostustoimikunnalta poikkeuslupaa etukäteen, jos hän suunnittelee pentuetta, joka ei täytä jalostusohjesäännön ehtoja kaikilta osin. Poikkeuslupa-anomus anotaan vain Suomen Shiba ry:n jalostustoimikunnalta silloin, kun kasvattaja ei poikkea PEVISA-säännöistä vaan ainoastaan jalostusohjeesta. 

Jos kasvattajan pentue ei ole jalostusohjesäännön mukainen eikä kasvattaja ole hyväksytysti anonut Suomen Shiba ry:lta poikkeuslupaa, hänet poistetaan väliaikaisesti kasvattajalistalta ja hän menettää oikeutensa ilmoittaa pentueita välitettäväksi. Kielto kumoutuu joko kahden seuraavan jalostusohjesääntöä noudattavan pentueen jälkeen tai kahden vuoden kuluttua, jos pentueita syntyy harvoin. Kasvattajan tulee itse anoa pääsyä takaisin kasvattajalistalle em. ehtojen täytyttyä.

Sallitut värit

Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla väriltään FCI:n rotumääritelmän mukaisia (punainen, black&tan ja seesami)

Näyttelytulos

Vähimmäisvaatimuksena on, että jalostukseen käytettävistä koirista ainakin toisella osapuolella on näyttelystä vähintään arvosana ERI (erinomainen) tai vaihtoehtoisesti yhdistyksen virallinen jalostustarkastus suoritettuna. 

Jalostuskoiran ikä

Nartun tulee olla täyttänyt astutushetkellä 24 kk ja uroksen 18 kk.

Uusintayhdistelmät

Uusintayhdistelmiä ei jalostusohjeen puitteissa saa toteuttaa ilman JTK:lta anottua poikkeuslupaa.

Terveystutkimukset

Silmät

Tutkittava PEVISA-ohjelman mukaisesti. Molempien jalostusyksilöiden silmät ovat tutkittu ja terveet PRA:n, HC:n ja RD:n osalta. Mikäli toisella jalostusyksilöllä on todettu esim ylimääräisiä ripsiä tai PPM, on jalostuskumppanin oltava silmistään täysin terveeksi tutkittu. Silmätutkimuksen uusimista suositellaan, jos tulos on vanhempi kuin 36kk.

Polvet

Tutkittava PEVISA-ohjelman mukaisesti. Tuloksen 1 tai 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Lonkat

Tutkittava PEVISA-ohjelman mukaisesti. Lonkkatutkimustuloksen tulee olla C tai parempi. C-lonkkainen yhdistetään vain tervelonkkaiseen koiraan (A tai B). Jos koiralla on esim B/C lonkat, tulos tulkitaan huonomman mukaan.

Kyynärät

Tutkittava PEVISA-ohjelman mukaisesti, raja-arvo 1. Jalostukseen käytettävän yhdistelmän yhteenlaskettu kyynärnivelten tutkimustulos ei saa ylittää yhtä (1). Jos esimerkiksi toisella jalostukseen käytettävistä koirista on tutkimustulos 1/1, tulee yhdistelmän toisen osapuolen tutkimustuloksen olla 0/0.

Jälkeläismäärän rajoitus

PEVISA-ohjelman mukainen raja-arvo on 25 pentua. Jalostukseen käytettävälle urokselle asetetaan rajoitus siten, että 20 pennun jälkeen tarkastellaan uroksen jälkeläisten tutukimustuloksia. Jälkeläisten tutkimustulosten perusteella urokselle voidaan myöntää jatkolupa edellyttäen, että jälkeläisistä vähintään 65 % on tutkittu terveiksi.

Lausutuissa jälkeläisten tutkimustuloksissa terveiksi lasketaan seuraavat tulokset:

  • silmien tutkimustulokset terveet PRA:n, HC:n ja RD:n osalta
  • polvitutkimustulos 0
  • lonkkatutkimustulos A-B
  • kyynärtutkimustulos 0

Toisin sanoen urosta, jolla on jo 20 pentua, ei voida käyttää jalostukseen, ellei jo syntyneistä pennuista 65% ole terveeksi tutkittu. Poikkeuslupaa voi perustellusti anoa yhdistyksen jalostustoimikunnalta ennen astutusta.